Anotácie príspevkov

INFOS 2021 – prednášajú v programe (abecedne)

Príspevky v poľskom a anglickom jazyku

Braun Paweł  (PL)
Dyrektor, Biblioteka Miejska w Łodzi
Szuflandia – samoobslužné výpožičky 24/7

Počas pandémie Mestská knižnica v Lodži spustila Szuflandiu – samoobslužnú knižnicu pre svojich čitateľov. Je to prvé zariadenie tohto typu v tejto časti Európy. Inovatívne riešenie umožňuje požičiavanie kníh 24 hodín denne 7 dní v týždni. Čitatelia si môžu knihy požičať bez predchádzajúcej rezervácie. Obsah políc je viditeľný cez zasklenú zásuvku. Zásuvka sa v časoch uzamknutia ukázala ako skvelá, vďaka čomu bolo požičiavanie kníh v pandémii bezpečné a neustále k dispozícii bez ohľadu na obmedzenia, nevyžadovalo si priamy kontakt medzi knihovníkom a čitateľmi.

Kisilowska Małgorzata  (PL)
Profesor, Uniwersytet Warszawski
Verejné knižnice – perspektívy zmien v postpandemickej spoločnosti

Cieľom príspevku je predstaviť niektoré z výsledkov výskumu situácie verejných knižníc v Poľsku počas prvej výluky (jar 2020). Predmetom analýzy budú názory respondentov na dopad tejto krízy na súčasné a budúce fungovanie knižníc, najmä na financovanie a zamestnanosť, pokles čitateľskej základne (odchod najmenších a najstarších čitateľov), činnosť v krízovej situácii, knižnice v systéme krízového riadenia, budovanie sociálnej odolnosti. 

Lison Barbara (DE)
Director Bremen Public Library / IFLA President-elect
Libraries – a Rock in the Breakers of the Pandemic

Koronavírus zaplavil celý svet a má obrovský vplyv aj na prácu knižníc. Ako reagujú na výzvy obmedzených služieb alebo dokonca úplného zatvorenia a odstavenia? Aké môžu byť dlhodobé dôsledky, získané ponaučenia a aké výhody môžu mať? Akú rolu hrajú asociácie knižníc pri podpore knižníc a knihovníkov za týchto okolností? Tento príspevok so zameraním na situáciu v Nemecku poskytne informácie o tom, ako sa verejné knižnice snažia prekonať počiatočný šok a potom sa proaktívne začať vyrovnávať s kritickou situáciou a objavovať šance na transformáciu.

Radniecki Tara (USA)
Head of the DeLaMare Science & Engineering Library, University of Nevada, Reno (USA)
Makerspace v knižnici a rozširovanie zážitkového učenia v učebni

Makerspaces sa v akademických knižniciach stávajú stále bežnejšími. Tento príspevok bude analyzovať, ako jeden taký priestor využíva svoje zdroje a odborné znalosti na integráciu výroby do širokej škály disciplín a na podporu získavania výsledkov vzdelávania študentov. Zatiaľ čo 3D tlač, rezanie laserom, frézovanie a ďalšie sa často získavajú prirodzene v akademickej kariére študentov strojárstva, vedecká a inžinierska knižnica DeLaMare pracuje na rozšírení kritických a transdisciplinárnych zručností získaných vďaka výrobe na ďalšie disciplíny, ako je umenie, informačná veda, vzdelanie a ďalšie.

Steponaitienė Jolita (LV)
Martynas Mažvydas National Library of Lithuania
Litovské kultúrne dedičstvo – vo virtuálnom priestore. 15 rokov skúseností s národným portálom.

Príspevok predstaví 15 rokov skúseností litovských knižníc v oblasti digitalizácie: príležitosti, výzvy a riešenia. Chceme sa podeliť o naše skúsenosti so spoluprácou s portálom Europeana a o nové nápady na aktivity.


Príspevky v slovenskom a českom jazyku

Bellérová Beata, Mgr. PhD.; Džuganová Daniela, PhDr.
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre,  Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
Posuňme sa ďalej v informačnom vzdelávaní
Koncept informačnej gramotnosti prechádza vývojom, rozširuje a dopĺňa sa priebežne o nové témy a formy. Knižnice musia priebežne reagovať na tieto trendy, dopĺňať obsah informačného vzdelávania, prispôsobovať formy a získavať spätnú väzbu. Slovenská asociácia knižníc (SAK)  realizuje projekt zameraný na  zmapovanie stavu informačnej gramotnosti mládeže, výmenu skúseností knihovníkov a získanie nových poznatkov o informačnom vzdelávaní knižníc. Projekt nadväzuje na dlhoročné aktivity SAK v oblasti informačného vzdelávania.

Černý Michal, RNDr.
Katedra informačních studií a knihovnictví, FF MU v Brně
Online kurzy (spolu) navrhované uživateli
Přístupů k tomu, jak vytvářet edukační program je velké množství. V tomto příspěvku se zaměříme specificky na analýzu zkušenost s tím, když do procesu návrhu kurzů jsou zapojení jeho uživatelé, v našem případě učitelé a studenti středních škol. Co takový participativní model přináší? A v čem jsou naopak jeho slabiny? V příspěvku budeme vycházet z projektu https://kisk.phil.muni.cz/onlife, který už dva a půl roku tímto způsobem připravujeme.

Čonka Roman, Mgr.; Halienová Mária, Mgr. a kol.
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Nové online aktivity v prešovskej vedeckej knižnici
Online svet sa čoraz viac stáva bežným štandardom v živote ľudí. Je to dobré, nie je to dobré? Najlepšia odpoveď je symbióza reálneho aj online života tak, aby boli prospešné pre človeka. Príspevok autorov sa snaží ukázať, či a ako v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove túto symbiózu dosiahli a ako im pritom pomohla aj táto pandemická doba.

Giebisch Roman, Mgr., Ph.D.
Národní knihovna ČR
Online vzdělávání v době koronaviru
Ani knihovnictví pandemie koronaviru neušetřila, klasické vyučování vzalo za své a přesunulo se z našich učeben domů. Knihovny ale s online výukou neměly příliš velké zkušenosti, zareagovat navíc musely bezprostředně. Jak už to tak bývá, „všechno zlé je k něčemu dobré“…

Fiala Tomáš, Mgr.
Centrum vedecko-technických informácií SR
Virtuálne študovne ako brána k štúdiu
Virtuálne študovne sprostredkovávajú zamestnancom a študentom prístup k viac ako 800 000 stranám tých študijných a vedecko-výskumných titulov, ktoré si zvolili samotné univerzity. Hlavným cieľom služby je zabezpečenie jednoduchého a okamžitého virtuálneho prístupu v príjemnom používateľskom prostredí k e-knihám slúžiacim na podporu vzdelávania, vedy a výskumu.  

Hrabinová Světlana, PhD.
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ČR
Teorie chaosu a knihovna: jak z toho ven?
Poslední rok a období pandemie ukázaly mnohé a výrazně ovlivnily provoz nejen akademických knihoven. Jak řetězec nových a nečekaných situací proměnil služby knihoven? Znamená nečekaný chaos příležitost k pozitivní a efektivní změně? Co pandemie dala a vzala akademickým knihovnám a jejich uživatelům? Příspěvek se na základě reálných zkušeností z praxe pokusí najít na tyto otázky odpovědi.

Hudačková Tatiana, Mgr.
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Je online svet pre všetkých?
Predstavenie online aktivít a podujatí Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Zhrnutie pozitív a negatív práce v online priestore.  Čo sme sa vďaka pandémii naučili a ako to využijeme v budúcnosti.


Jakešová Soňa, Ing.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Atak doby pandemickej na verejné knižnice

Pandemická situácia podrazila nohy celému segmentu kultúry, vrátane knižníc. Verejné knižnice, ktoré mnohé svoje aktivity zameriavajú na oblasti komunitných podujatí, či neformálneho vzdelávania, dostali stopku, alebo museli voliť alternatívne riešenia. Aké boli a sú možnosti verejnej knižnice zaujať aj bez fyzickej účasti verejnosti? V knižnici Jána Bocatia sme prekážky pretavili na nové príležitosti.

Kareš Ivo, Mgr.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Jihočeská vědecká knihovna (nejen) v době epidemie

Příspěvek je věnován činnosti knihovny v posledním období: stavbě nového objektu studijní knihovny, e-výpůjčkám, regionální digitální knihovně a dalším aktivitám knihovny ve virtuálním světě.

Karulová Dana, Bc.

Slovenská národná galéria

Knižnica Slovenskej národnej galérie – nové priestory, nové možnosti

Knižnica Slovenskej národnej galérie sa bude v krátkej budúcnosti  presúvať do zrekonštruovaných priestorov. V novej budove knižnica získala priestory, ktoré  poskytujú nové možnosti a spoluprácu. Jednou z nich je centralizácia služieb  knižnice VŠVU a knižnice SNG. Na jednom mieste vznikne veľká otvorená knižnica, ktorá bude  poskytovať služby pre odborné a vzdelávacie aktivity a zároveň sa stane príjemným komunitným miestom v centre galérie.

Krčál Martin

Moravská zemská knihovna v Brně

Knihovny.cz #protiviru online

Portál Knihovny.cz již více než pět let funguje pro uživatele českých knihoven. V posledním roce zažily knihovny zatěžkávací zkoušku a musely reagovat na změněné podmínky novými službami a úpravou těch stávajících. Jak jim v tom pomohl portál? Jaké aktivity v průběhu pandemie zrealizoval? A proč je důležitá spolupráce? Nejen na tyto otázky se pokusí odpovědět autor příspěvku. 

Matúšková Jana, PhDr., Bizík Andrej, Ing. a Hausleitner Peter, Ing. 

Univerzitná knižnica v Bratislave

Archív Digitálnych prameňov po piatich rokoch

Archív digitálnych prameňov buduje Depozit digitálnych prameňov UKB v rámci udržateľnosti projektu Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu od r. 2016. Archív sa skladá z dvoch častí – z archívu webu a archívu elektronických publikácií. Príspevok hodnotí päť rokov existencie archívu a dosiahnuté výsledky, poskytuje prehľad všetkých typov zberov webových stránok, osobitná pozornosť sa venuje analýze celoplošného zberu 2020. V závere sú načrtnuté perspektívy a vízie ďalšieho rozvoja.

Petrýdesová Dana, PhDr. 

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Knihovna – místo, kde poznávám svět

Velká část veřejnosti vnímá knihovny jako půjčovny knih nebo jako „pouhé“ kulturní instituce. Zároveň knihovny nemají jednoduchou situaci – velmi rychle se mění potřeby a požadavky společnosti, rychlost vývoje IT technologií přesahuje možnosti jejich pochopení a smysluplného využití běžnými uživateli, existují lákadla ve formě sociálních sítí… Ale i v tomto prostředí a prostoru mají knihovny co nabídnout. Zkusme se na knihovnu podívat jinak – jako na svobodný, otevřený a bezpečný prostor (fyzický i virtuální), který různými prostředky podporuje vzdělanost, kultivuje osobnost, nabízí možnosti a prostor pro výměnu názorů, svým moderním interiérem a atraktivitou služeb láká stále více čtenářů i návštěvníků, je první volbou při výběru místa pro trávení volného času… jako na místo, kde lze poznávat svět. 

Prextová Kamila, PhDr.

Knižnica pre mládež mesta Košice

Denník inovácií v Knižnici pre mládež mesta Košice

Služby knižníc dostali príležitosť sa reštartnúť. Online priestor nebol preskúmaný do takej miery, ako je už teraz. Výborná doba pre novoty v knižniciach.

Rác Richard, Buzová Katarína, PhD.

Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Knižnično-informačné služby na Slovensku v období pandémie Covid-19

Realizovaný bol dotazníkový prieskum na veľkej vzorke slovenských knižníc, ktorého výsledkom je zmapovanie problémov, s ktorými sa knižnice stretli, ako na ne reagovali, čo a akým spôsobom zmenili v rámci poskytovania svojich služieb. Okrem zmien v poskytovaní absenčných, prezenčných a elektronických výpožičných služieb, či konzultačných a rešeršných, sa prieskum venuje aj pohľadu na to, ako sa knižnice presunuli do online prostredia, ako sa snažili udržiavať kontakt s používateľmi a tiež s akými prekážkami sa museli vysporiadať v rámci priestorových, personálnych či finančných otázok.

Richter Vít, PhDr.

Národní knihovna ČR

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu v České republice

Současný stav zpřístupnění digitalizovaných knihovních fondů chráněných autorským právem v režimu děl nedostupných na trhu. Uzavření kolektivních licenčních smluv, provoz Seznamu děl nedostupných na trhu, nabídka digitálních služeb prostřednictvím knihoven.

Šušol Jaroslav, prof.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy

Vzdelávanie v prostredí knižnično-informačných inštitúcií v kontexte stratégií rozvoja pracovného trhu

Stratégie rozvoja pracovného trhu v SR, sektorovo riadené inovácie a ich projekcia do oblasti knižníc. Vplyv inovácií na formovanie obsahu vzdelávania v odbore i v širšom spoločenskom kontexte.

Štefek Tomáš, Mgr.

Mestská knižnica v Bratislave

K čemu je knihovně dobrá identita a jak na ni

Začali jsme hledat nový způsob vizuální komunikace. Uvědomili jsme si ale, že nemůžeme budovat vizuální a komunikační identitu, když nemáme nastavenou organizační identitu jako takovou. Teď už ji máme. Po půl roce diskusí v týmu, s partnery, uživateli i lidmi, které knihovna nezajímá. Co nám to dalo, k čemu nám to je a bude dobré? Výrazně strategický příspěvek, který se ale bude snažit o ilustraci konkrétními výsledky.

Végh Norbert, Mgr.

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Digitálne učebnice nielen pre nevidiacich

Začiatkom roka 2021 sme sprístupnili pre čitateľov knižnice 253 digitálnych učebníc, pracovných zošitov a odporúčanú literatúru pre základné školy vo formáte PDF. Digitalizáciu učebníc realizovalo Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave. Odporúčaná literatúra vo formáte PDF bola doplnená o audio nahrávky. Digitálne učebnice sú určené pre zdravotne postihnuté deti, ich učiteľov, asistentov a rodičov. Stiahnuť si ich môžu z našej digitálnej knižnice.