Informácie pre prednášajúcich

POKYNY PRE AUTOROV

Prezentácia:

 • Prezentácia vo formáte – .ppt, .pptx, .pdf, online forma.
 • Forma, ktorá je prezentovateľná a zdieľateľná online publiku.
 • Zároveň je možné ju so súhlasom autora zverejniť na webovej stránke sympózia (v archíve).
 • Termín dodania: do 15. 6. 2021.
 • Spôsob dodania: e-mailom na: sympozium.infos@gmail.com ; v prípade technických problémov so zaslaním (veľkosť súboru a pod.) nás kontaktujte na: h.gabrisova@chello.sk, alebo norbert.vegh@skn.sk.

Text príspevku do zborníka:

 • Text prosíme zaslať v elektronickej podobe e-mailom na adresu: sympozium.infos@gmail.com – do predmetu správy uveďte prosím Infos21_názovpríspevku_meno autora.
 • Jazyk príspevkov: slovenčina, čeština alebo angličtina.
 • Textový formát: Word (.doc, .docx) v rozsahu do 10 normostrán.
 • Termín dodania: do 21. 6. 2021.
 • Redakcia si vyhradzuje právo uskutočniť drobné štylistické úpravy a jazykové korektúry bez konzultácií s autorom.
 • Texty prejdú recenzným konaním. V prípade, že bude mať recenzent pripomienky, bude text zaslaný autorovi naspäť na ich zapracovanie.
 • Citácie a zoznam bibliografických odkazov uvádzajte podľa platnej normy STN ISO 690: 2012/ČSN ISO 690/ ISO 690.

Štruktúra príspevku:

 • Názov príspevku (v jazyku článku a anglickom jazyku)
 • Meno PRIEZVISKO autora; Meno PRIEZVISKO spoluautora (ak má príspevok viacerých autorov); afiliácia autora; e-mail autora
 • Abstrakt v jazyku článku a anglickom jazyku
 • Kľúčové slová v jazyku článku a anglickom jazyku
 • Vlastný text príspevku
 • Zoznam bibliografických odkazov

Úprava textu:

 • Font: Times New Roman, alebo základné písmo zo sady písem v rámci Windows/Mac
 • Veľkosť písma: 12 bodov, v poznámkach pod čiarou 10 bodov.
 • Riadkovanie: jednoduché (1.0)
 • Do textu nie je potrebné vkladať hlavičky a päty strán, ani čísla strán
 • Poznámky uvádzať pod čiarou. Používajte príkaz Referencie → Vložiť poznámku pod čiarou
 • Názvy titulov prosíme uvádzať v pôvodnom jazyku
 • Nadpisy a podnadpisy uvádzajte boldom, „citácie“ do úvodzoviek, názvy diel kurzívou

Grafické prvky

 • Fotografie, obrázky, grafy a tabuľky v rozlíšení najmenej 300 dpi v maximálnom počte 5 fotografií na článok nevkladajte do textu. V texte len označte miesto, kam ich chcete zaradiť (napr. Obrázok 1, Graf 1, Tabuľka 1).
 • Fotografie, obrázky, grafy a tabuľky (so zhodným označením ich umiestnenia v texte) priložte zvlášť (v samostatnom súbore) vo formáte .jpg, .png, .gif.
 • Popis obrázkov, názvov grafov, tabuliek priložte zvlášť v jednom textovom súbore
 • Tabuľky odovzdajte v zdrojovom formáte (ako samostatný súbor vo formáte excel)
 • Pri fotografiách alebo obrázkoch uvádzajte vždy ich autorstvo (alebo licenciu).

Ďakujeme, že dodržíte tieto zásady, veľmi nám to uľahčí prácu so sadzbou.

Ďakujeme za spoluprácu, Organizačný tím sympózia INFOS 21 a redakcia zborníka.