Cieľ sympózia

Cieľom medzinárodného knižnično-informačného sympózia INFOS je reflexia súčasného stavu knihovníctva na Slovensku a v zahraničí, náčrt jeho vývoja v budúcnosti, vzájomné zdieľanie skúseností, inovácií a nápadov.

Témami sympózií v predošlých rokoch boli vždy inovácie a nové výzvy, či už v oblasti technologickej, alebo v oblasti zmien informačnej a komunikačnej paradigmy (napr. pod vplyvom sociálnych sietí a odporúčacích algoritmov). Aj v tomto roku chceme reflektovať všetky tieto skutočnosti, pred ktorými knižnice stoja a navyše sa chceme pokúsiť zachytiť aj reflexiu najaktuálnejších vplyvov, medzi ktoré patrí dopad celosvetovej pandémie koronavírusu na zmeny v poskytovaní služieb knižníc a zmeny v spoločnosti ako takej. Štyri základné programové bloky poskytujú rámec, ktorý určuje základné témy sympózia INFOS 2021. Chceme však, aby sympózium bolo otvoreným fórom, na ktorom je možné nájsť aktuálne odborné príspevky a prípadové štúdie zo slovenského knihovníckeho prostredia, ale aj najnovšie príspevky zo zahraničia.