O sympóziu

Online vzdelávanie

digitálne učebnice, e-zdroje

Digitalizácia/ archivácia

projekty a výzvy

Služby knižníc vo fyzickom / v online prostredí

inovácie, nová ponuka

Strategické ciele rozvoja slovenského knihovníctva

Cieľom je reflexia súčasného stavu knihovníctva na Slovensku a v zahraničí, náčrt jeho vývoja v budúcnosti, vzájomné zdieľanie skúseností, inovácií a nápadov. Hlavnými projektovými aktivitami budú online príspevky odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia (Českej republiky, Poľska, Nemecka, Litvy a USA), tvorba online zborníka a propagácia podujatia doma i v zahraničí. Cieľovými skupinami podujatia sú odborní pracovníci knižníc – informační profesionáli, metodici, manažéri a zriaďovatelia knižníc, študenti knihovníctva, vedeckí pracovníci, zástupcovia iných pamäťových a fondových inštitúcií (archívov, galérií a múzeí) zo Slovenska a zahraničia.

Zámerom projektu je realizácia 20 tematických online prednášok odborníkov s cieľom reflektovať súčasný stav knihovníctva na Slovensku a v zahraničí, načrtnúť jeho vývoj v budúcnosti a vzájomne zdieľať skúsenosti, inovácie a nápady. Témou sympózia budú „Knižnice v pandemickej a postpandemickej dobe: Re-štart, Re-dizajn“. Príspevky budú zamerané širšie, pokryjú aj ďalšie kultúrne inštitúcie (múzeá, galérie), nové technológie a ich vplyvy, virtuálne kompetencie. Výstupom zo sympózia bude recenzovaný online zborník voľne dostupný širokej odbornej verejnosti. Vytvorí sa samostatná webová stránka v rámci portálu Infolib, kde budú informácie o príprave a realizácii podujatia, zverejní sa na nej aj online zborník. Zároveň bude z celého programu vytvorený videozáznam, ktorý bude dostupný na YouTube na kanáli SSKK.

Cieľovými skupinami podujatia sú knihovníci zo všetkých typov knižníc, metodici, manažéri a zriaďovatelia knižníc, študenti knihovníctva, vedeckí pracovníci, zástupcovia iných pamäťových a fondových inštitúcií (archívov, galérií a múzeí). Záujem o účasť na sympóziu je výrazný aj zo strany susedných štátov, najmä Českej republiky, kde sa knižnice a knihovníci stretávajú s podobnými problémami, ako knižnice na Slovensku a majú záujem o výmenu skúsenosti v rámci stredoeurópskeho priestoru. Predpokladá sa účasť viac ako 150 účastníkov podujatia s dopadom na celú slovenskú knihovnícku obec. Pozvanie odborníkov zo zahraničia zabezpečí záujem o účasť na podujatí a pomôže udržať vysoký kredit podujatia ako významného medzinárodného odborného fóra knižničných a informačných špecialistov, ktorý chceme zachovať. Vzhľadom na publikovanie videozáznamu z prednášok programu, ktorý bude spätne dostupný, je potenciálny dopad v stovkách až tisíckach.