O spolku

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (ďalej „SSKK“) je občianske združenie združujúce knihovníkov, bibliografov, informačných pracovníkov, knižnice, bibliografické a informačné pracoviská v Slovenskej republike a iných záujemcov. SSKK je priamym pokračovateľom Zväzu slovenských knihovníkov a informatikov. SSKK zastupuje záujmy knihovníkov v nasledovných poradných orgánoch a komisiách:

 • MK SR: Ústredná knižničná rada
 • MK SR: Rada vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel – Výbor pre kultúrnededičstvo
 • MK SR: Komisia pre odvetvové vzdelávanie v rezorte kultúry
 • MK SR: Dočasná pracovná skupina pre rekodifikáciu Autorského zákona
 • MK SR: Odborná pracovná skupina pre digitalizáciu knižničných fondov
 • IFLA

Činnosť SSKK:

 • Vytvára platformu na všestranný odborný, kultúrny a spoločenský rozvoj členstva a zastupuje záujmy členov pred štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a organizáciami bez ohľadu na profesijnú, politickú, generačnú a národnostnú príslušnosť.
 • SSKK je demokratickým fórom na výmenu poznatkov, skúseností a názorov. Spolupracuje  s profesijnými spolkami a organizáciami pôsobiacimi doma i v zahraničí.
 • Samostatne alebo v súčinnosti s knižničnými a informačnými inštitúciami a inými organizáciami organizuje konferencie, semináre a iné odborné podujatia, vrátane podujatí so zahraničnou účasťou.
 • SSKK združuje 935 individuálnych a 72 kolektívnych členov. Členstvo je dobrovoľné.

Aktivity SSKK, partnerstvo SSKK na podujatiach inštitúcií a organizácií:

 • Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875). Od roku 1967 je 2. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň detskej knihy. Na Slovensku Noc s Andersenom od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Koná sa vo všetkých regiónoch Slovenska a každoročne priberá väčší počet nielen verejných a školských knižníc, ale aj základných a materských škôl, centier voľného času, detských domovov a ďalších výchovno-vzdelávacích a kultúrnych zariadení.
 • Týždeň slovenských knižníc – celoslovenské podujatie, ktoré sa každý rok nesie pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“. Vyhlasovateľmi sú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Základným cieľom podujatí v tomto týždni je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne, vzdelávacie a informačné inštitúcie.
 • INFOS – medzinárodné informatické sympózium o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií, má najdlhšiu tradíciu na Slovensku (od 1972), od r. 2001 sa koná cca raz za 2 roky, významné podujatie v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania určené pre všetky typy knižníc s medzinárodnou účasťou, hlavný organizátor je SSKK
 • Portál InfoLib – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax, funguje pod správou SSKK od r. 2004 viaceré odborné aktivity v regiónoch SR

Stručná história SSKK

 • Prvý národný Zväz slovenských knihovníkov vznikol 12. februára 1946 ako prvý slovenský profesionálny spolok. V zmysle stanov sa podieľal na rozvoji knihovníctva, hájil záujmy pracovníkov knižníc a zastupoval záujmy slovenského knihovníctva v zahraničí. Zväz mal progresívny program a v prvej etape svojej činnosti sa okrem iného zameral na riešenie otázok sústavného vzdelávania knihovníkov. Svoju činnosť pozastavil v r. 1951 v dôsledku úradných opatrení v oblasti spolkovej činnosti.
 • Po I. zjazde slovenských knihovníkov, ktorý sa konal v dňoch 3. – 4. 12. 1968 v PKO v Bratislave, vznikol Zväz slovenských knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov. Podľa Stanov bolo jeho úlohou rozvíjať odbornú, kultúrnu a  záujmovú činnosť v oblasti knihovníctva, bibliografie a  vedecko-technických informácií.
 • Rok 1969 bol pre zväz a slovenské knihovníctvo obzvlášť významný tým, že 25. 8. na 35. zasadaní generálnej rady IFLA v Kodani bol zväz prijatý za riadneho člena IFLA.
 • Od roku 1970 bol vydávaný Zväzový bulletin. Od tohto roka začali aj odborné sekcie organizovať odborné podujatia. Informatická sekcia usporiadala 21. – 23. 11. 1972 na Kamennom Mlyne pri Bratislave prvý seminár na tému Využívanie počítačovej techniky v knižniciach a informačných strediskách. Toto podujatie sa stalo základom tradície organizovania každoročných odborných seminárov INFOS. Zo seminárov boli každoročne vydávané zborníky.
 • Valným zhromaždením ZSKI dňa 29. marca 1990 sa uzavrela vyše 21 ročná etapa jeho existencie a po predchádzajúcej celozväzovej diskusii a diskusii na valnom zhromaždení sa prijal nový názov a nové stanovy. Spolok slovenských knihovníkov (SSK) vznikol ako priamy nástupca ZSKI, ako samostatná, dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov, knižničné, bibliografické a informačné pracoviská na princípe profesijného a  všeobecne kultúrneho záujmu. Základnými organizačnými zložkami spolku boli tri odborné sekcie – knihovnícka, bibliografická a informatická.
 • Prvým odborným podujatím v období po valnom zhromaždení a po prijatí nového názvu Spolok slovenských knihovníkov bol jubilejný 20. informatický seminár INFOS 90 (18. – 20. 4. 1990 Vrátna dolina). Podujatie bolo zamerané na podiel knižníc a  stredísk VTEI na informatizácii spoločnosti. Seminár prebiehal v  pohnutých časoch prípravy knižničných a informačných legislatívnych dokumentov.
 • V zmysle Stanov SSK, ktoré boli schválené na 8. valnom zhromaždení SSK, sa vytvorili krajské pobočky, aby sa v organizačnom členení a činnosti spolku výraznejšie presadil nielen odborný a záujmový, ale aj územný princíp.
 • V roku 2013 na Valnom zhromaždení SSK bol zmenený názov spolku na Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.
 • viac