Annotations of contributions

INFOS 2021 – prednášajú v programe (abecedne)

Príspevky v poľskom a anglickom jazyku

Braun Paweł  (PL)
Dyrektor, Biblioteka Miejska w Łodzi
Szuflandia - self-service loans 24/7

Počas pandémie Mestská knižnica v Lodži spustila Szuflandiu – samoobslužnú knižnicu pre svojich čitateľov. Je to prvé zariadenie tohto typu v tejto časti Európy. Inovatívne riešenie umožňuje požičiavanie kníh 24 hodín denne 7 dní v týždni. Čitatelia si môžu knihy požičať bez predchádzajúcej rezervácie. Obsah políc je viditeľný cez zasklenú zásuvku. Zásuvka sa v časoch uzamknutia ukázala ako skvelá, vďaka čomu bolo požičiavanie kníh v pandémii bezpečné a neustále k dispozícii bez ohľadu na obmedzenia, nevyžadovalo si priamy kontakt medzi knihovníkom a čitateľmi.

Kisilowska Małgorzata  (PL)
Profesor, Uniwersytet Warszawski
Verejné knižnice – perspektívy zmien v postpandemickej spoločnosti

Cieľom príspevku je predstaviť niektoré z výsledkov výskumu situácie verejných knižníc v Poľsku počas prvej výluky (jar 2020). Predmetom analýzy budú názory respondentov na dopad tejto krízy na súčasné a budúce fungovanie knižníc, najmä na financovanie a zamestnanosť, pokles čitateľskej základne (odchod najmenších a najstarších čitateľov), činnosť v krízovej situácii, knižnice v systéme krízového riadenia, budovanie sociálnej odolnosti. 

Lison Barbara (DE)
Director Bremen Public Library / IFLA President-elect
Libraries – a Rock in the Breakers of the Pandemic

The Coronavirus has flooded the whole world and is having an enormous impact on the work of libraries as well. How do they react to the challenges of restricted services or even total closure and shutdown? What might be the long-term consequences, the lessons learned and the takeaways? Which role do library associations play in supporting the libraries and librarians in these circumstances? With the focus on the situation in Germany, this talk will give an insight of how public libraries have been trying to overcome the initial shock and then to proactively start to cope with the critical situation and to discover chances for transformation.

Radniecki Tara (USA)
Head of the DeLaMare Science & Engineering Library, University of Nevada, Reno (USA)
Makerspace in the library and extension of experiential learning in the classroom

Makerspaces sa v akademických knižniciach stávajú stále bežnejšími. Tento príspevok bude analyzovať, ako jeden taký priestor využíva svoje zdroje a odborné znalosti na integráciu výroby do širokej škály disciplín a na podporu získavania výsledkov vzdelávania študentov. Zatiaľ čo 3D tlač, rezanie laserom, frézovanie a ďalšie sa často získavajú prirodzene v akademickej kariére študentov strojárstva, vedecká a inžinierska knižnica DeLaMare pracuje na rozšírení kritických a transdisciplinárnych zručností získaných vďaka výrobe na ďalšie disciplíny, ako je umenie, informačná veda, vzdelanie a ďalšie.

Steponaitienė Jolita (LV)
Martynas Mažvydas National Library of Lithuania
Litovské kultúrne dedičstvo – vo virtuálnom priestore. 15 rokov skúseností s národným portálom.

Príspevok predstaví 15 rokov skúseností litovských knižníc v oblasti digitalizácie: príležitosti, výzvy a riešenia. Chceme sa podeliť o naše skúsenosti so spoluprácou s portálom Europeana a o nové nápady na aktivity.


Príspevky v slovenskom a českom jazyku

Bellérová Beata, Mgr. PhD.; Džuganová Daniela, PhDr.
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre,  Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
Let's move on in information education
Koncept informačnej gramotnosti prechádza vývojom, rozširuje a dopĺňa sa priebežne o nové témy a formy. Knižnice musia priebežne reagovať na tieto trendy, dopĺňať obsah informačného vzdelávania, prispôsobovať formy a získavať spätnú väzbu. Slovenská asociácia knižníc (SAK)  realizuje projekt zameraný na  zmapovanie stavu informačnej gramotnosti mládeže, výmenu skúseností knihovníkov a získanie nových poznatkov o informačnom vzdelávaní knižníc. Projekt nadväzuje na dlhoročné aktivity SAK v oblasti informačného vzdelávania.

Černý Michal, RNDr.
Katedra informačních studií a knihovnictví, FF MU v Brně
Online courses (together) proposed by users
There are many approaches to creating an educational program. In this paper, we will focus specifically on the analysis of the experience when its users, in our case teachers and high school students, are involved in the design process of the course. What brings such a participatory model? And what, are its weaknesses? The article will be based on the project https://kisk.phil.muni.cz/onlife, which we have been preparing in this way for two and a half years.

Čonka Roman, Mgr.; Halienová Mária, Mgr. a kol.
Štátna vedecká knižnica v Prešove
New online activities in the Prešov scientific library
The online world is increasingly becoming a common standard in people's lives. It is good, or it is not good? The best answer is a symbiosis of real and online life in the way it would be beneficial for human being. The authors' contribution tries to show whether and how they achieved this symbiosis in the State Scientific Library in Prešov and how this pandemic period helped them with it.

Giebisch Roman, Mgr., Ph.D.
Národní knihovna ČR
Online education at the time of coronavirus
Ani knihovnictví pandemie koronaviru neušetřila, klasické vyučování vzalo za své a přesunulo se z našich učeben domů. Knihovny ale s online výukou neměly příliš velké zkušenosti, zareagovat navíc musely bezprostředně. Jak už to tak bývá, „všechno zlé je k něčemu dobré“…

Fiala Tomáš, Mgr.
Centrum vedecko-technických informácií SR
Virtual study rooms as a gateway to study
Virtual study rooms interpose to employers and students accession to more than 800,000 pages of those study and scientific- research titles which universities have chosen by themselves. The main goal of the service is to provide simple and immediate virtual access in a pleasant user environment to e-books serving to support education, science and research.  

Hrabinová Světlana, PhD.
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ČR
Chaos theory and the library: how to get out of it?
The last year and pandemic period showed us a lot and significantly affected the operation of not only academic libraries. How the string of new and unexpected situations changed library services? Does unexpected chaos mean an opportunity for positive and effective change? What has the pandemic gave and took to academic libraries and their users? The contribution will try to find answers to these questions based on real experience from practise.

Hudačková Tatiana, Mgr.
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Is the online world for everyone?
Predstavenie online aktivít a podujatí Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Zhrnutie pozitív a negatív práce v online priestore.  Čo sme sa vďaka pandémii naučili a ako to využijeme v budúcnosti.


Jakešová Soňa, Ing.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Attack of the pandemic period on public libraries

Pandemic situation legs-crossed the whole segment of culture, including libraries. Public libraries, which focus many of their activities on community events or non-formal education, were stopped or had to choose alternative solutions. What were and are the possibilities of the public library to attract even without the physical participation of the public? In the public library Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) we have turned barriers into new opportunities.

Kareš Ivo, Mgr.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

South Bohemian Scientific Library (not only) during the epidemic

The contribution is dedicated to activity of the library in recent period: to the construction of a new study library building, e-borrowings, to regional digital library and to other activities of the library in the virtual world.

Karulová Dana, Bc.

Slovenská národná galéria

Library of the Slovak National Gallery - new spaces, new possibilities

Knižnica Slovenskej národnej galérie sa bude v krátkej budúcnosti  presúvať do zrekonštruovaných priestorov. V novej budove knižnica získala priestory, ktoré  poskytujú nové možnosti a spoluprácu. Jednou z nich je centralizácia služieb  knižnice VŠVU a knižnice SNG. Na jednom mieste vznikne veľká otvorená knižnica, ktorá bude  poskytovať služby pre odborné a vzdelávacie aktivity a zároveň sa stane príjemným komunitným miestom v centre galérie.

Krčál Martin

Moravská zemská knihovna v Brně

Knihovny.cz #protiviru online

The Knihovny.cz portal is working for users of Czech libraries for more than five years. In the last year, libraries have experienced a stress test and they had to respond to changed conditions with new services and modifications of existing ones. How did the portal help them with that? What activities the portal implemented during the pandemic? And why is cooperation important? Not only on these questions will the author of the contribution try to respond. 

Matúšková Jana, PhDr., Bizík Andrej, Ing. a Hausleitner Peter, Ing. 

Univerzitná knižnica v Bratislave

Archive of Digital Sources after five years

The archive of digital sources builds deposit of digital sources UKB within sustainability of the project “Digital sources” – web harvesting and archiving of e-Born contents since 2016. The archive consists of two parts - the web archive and the archive of electronic publications. The contribution evaluates the five years of the archive's existence and the achieved results, provides an overview of all types of website collections, special attention is paying to the analysis of the full-area collection 2020. In the end are outlined perspectives and visions of further development.

Petrýdesová Dana, PhDr. 

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Knihovna – místo, kde poznávám svět

A large part of the public perceives libraries as book rentals or as "just" cultural institutions. At the same time libraries do not have a simple situation - a rapidly changing needs and demands of society, the rate of development of IT technologies beyond the means of understanding and meaningful use of common users, there are temptations in the form of social networks ... But even in this environment and area, libraries have to offer. Let's try to look at the library differently - as a free, open and safe space (physical and virtual), which supports education by various means, cultivates personality, offers opportunities and space for exchanging views, with its modern interior and attractive services attracts more and more readers and visitors, is the first choice when choosing a place to spend your free time… as a place where you can explore the world. 

Prextová Kamila, PhDr.

Knižnica pre mládež mesta Košice

Diary of innovations in the Library for Youth of the City of Košice

Library services were given the opportunity to restart. The online space has not been explored as it is now. Great time for innovations in libraries.

Rác Richard, Buzová Katarína, PhD.

Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Library information services in Slovakia during the Covid-19 pandemic

On a large sample of Slovak libraries was conducted the questionnaire survey. The result shows of the problems that libraries have encountered, how they have responded to them, what and how they have changed in the provision of their services. In addition to changes in the provision of absentee, presence and electronic lending services, as well as consulting and retrieval, the survey also looks at how libraries have moved into the online environment, how they tried to keep in touch with users and what obstacles they had to deal with spatial options, personnel or financial issues.

Richter Vít, PhDr.

Národní knihovna ČR

Making unavailable works available on the market in the Czech Republic

Current status of access to digitized library collections protected by copyright in the mode of works not available on the market. Conclusion of collective licensing agreements, operation of the List of works not available on the market, offer of digital services through libraries.

Šušol Jaroslav, prof.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy

Education in the environment of library-information institutions in the context of labor market development strategies

Development strategy of the labor market in Slovakia, sector-driven innovation and their projection into field of libraries. The impact of innovation on the formation of the content of education in librarianship and in the wider social context.

Štefek Tomáš, Mgr.

Mestská knižnica v Bratislave

What for is a good identity for a library and how to use it

We started looking for a new way of visual communication. However, we realized that we cannot build a visual and communication identity if we do not have an organizational identity set up in the first place. Until now, after 6 months of discussions with the team, partners, users, and people who showed no interest in the library. What have we learned? Significant strategic contribution, which will try to illustrate with concrete results.

Végh Norbert, Mgr.

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Digital textbooks not only for the blind

At the beginning of 2021, we made available 253 digital textbooks, workbooks and recommended literature for primary schools in PDF format for library readers. The digitalization of textbooks was carried out by the Center for Scientific and Technical Information in Bratislava. Recommended literature in PDF format was supplemented with audio recordings. Digital textbooks are intended for disabled children, their teachers, assistants and parents. They can download them from our digital library.